Устав ФПУ

Устав Федерации панкратиона Украины

 

СТАТУТ ФЕДЕРАЦІЇ ПАНКРАТІОНУ УКРАЇНИ (нова редакція)

"Зареєстровано"
Міністерством юстиції України
"15" травня 2003 року

Свідоцтво № 1914


Зміни зареєстровано
Наказ Міністерства юстиції України
від 31.12.2008 року № 2379/5

"Затверджено"
Установчою Конференцією
Федерації панкратіону України
17 вересня 2002 року

І. Загальні положення

1.1. Федерація панкратіону України (далі – Федерація, скорочено - ФПУ) є всеукраїнською громадською неприбутковою організацією фізкультурно-спортивної спрямованості, яка об’єднує громадян України, іноземних громадян, осіб без громадянства на засадах єдності інтересів для реалізації основних завдань, передбачених цим Статутом.
Назва українською мовою: Федерація панкратіону України, скорочена назва: ФПУ.

1.2. Федерація створення і діє на основі добровільності, самоврядування, законності та гласності. Вона вільна у виборі напрямків своєї діяльності.

1.3. Федерація визнає Статут та регламентні документи Міжнародної федерації панкратіону(IFPA) і тісно співпрацює з нею.

1.4. Федерація у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України „Про об’єднання громадян” та „Про фізичну культуру та спорт”, чинним законодавством та своїм Статутом.

1.5. Діяльність Федерації розповсюджується на всю територію України.

1.6. Рішення статутних органів Федерації, прийняті в межах їх компетенції, є обов’язковими для всіх членів Федерації.

1.7. Федерація визнає мету, принципи і завдання, взаємодіє з Центральним органом виконавчої влади з фізичної культури та спорту України.

1.8. Федерація набуває прав юридичної особи після реєстрації у Міністерстві юстиції України, має круглу печатку, штампи, бланки зі своїми найменуванням і символікою, емблему, прапор, зразки яких затверджуються Виконкомом Федерації, символіка реєструється в установленому Законом порядку.

1.9. Федерація для виконання своїх статутних завдань може укладати угоди, взаємодіяти з державними установами, підприємствами та організаціями будь якої форми власності, встановлювати і розвивати ділові контакти із спортивними асоціаціями, федераціями, спілками, об’єднаннями, тощо, бути позивачем і відповідачем у суді, господарському і третейському судах.

1.10. Федерація може вступати в міжнародні громадські (неурядові) організації, підтримувати в межах своєї компетенції прямі міжнародні контакти і зв’язки, укладати відповідні угоди.

1.11. Юридична адреса Федерації панкратіону України: м. Київ, вулиця Магнітогорська, № 1, к.308.

ІІ. Мета, завдання, напрямки діяльності Федерації

2.1. Основною метою діяльності Федерації є сприяння розвитку панкратіону в Україні та захист інтересів членів ФПУ.

2.2. Основними завданнями Федерації є сприяння:
- формуванню здорового способу життя, розвитку фізичних і морально-вольових якостей громадян, які є членами Федерації;
- підвищенню спортивної та професійної майстерності атлетів, тренерів, суддів, інших фахівців, які є членами Федерації;
- виконанню програм і планів підготовки до виступу збірних команд Федерації і окремих спортсменів у змаганнях в Україні та у міжнародних змаганнях;
- активній участі своїх представників у міжнародних спортивних об’єднаннях і організаціях.

2.3. Федерація, для виконання статутних мети та завдань в установленому порядку:
- приймає участь в розробці календаря спортивних заходів і положень про змагання та подає їх на затвердження центральному органу виконавчої влади з фізичної культури та спорту України;
- сприяє організації та проведенню спортивних змагань, навчально-тренувальних зборів, спортивних та культурно-спортивних заходів для членів Федерації та запрошених іноземних команд, спортсменів і фахівців, приймає участь у їх матеріально-технічному та фінансовому забезпеченні цих заходів;
- приймає участь у розробці та вдосконаленні принципів і основних критеріїв формування збірних команд України з панкратіону;
- сприяє здійсненню заходів щодо профілактики попередження застосування і розповсюдження допінгу;
- сприяє реєстрації у центральному органі виконавчої влади з фізичної культури та спорту України вищих досягнень спортсменів України, що є членами Федерації;
- сприяє виданню методичних, довідкових, інформаційних та інших матеріалів з питань розвитку панкратіону;
- розглядає матеріали щодо присвоєння спортсменам, тренерам, суддям, іншим фахівцям спортивних, почесних звань та нагород, які є членами Федерації ;
- бере участь у здійсненні заходів з питань сертифікації, будівництва та експлуатації спортивних споруд, розширенню виробництва та розповсюдженню обладнання, приладів, технічних засобів;
- разом із центральним органом виконавчої влади з фізичної культури та спорту аналізує і підводить підсумки розвитку панкратіону, організує роботу з підвищення кваліфікації тренерів, суддів та інших фахівців панкратіону, які є членами Федерації;
- сприяє організації виготовлення офіційної, пам’ятної, сувенірної, призової атрибутики федерації;
- для виконання своїх статутних завдань може створювати робочі органи – комітети, комісії, тощо;
- може здійснювати господарську та комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій, із статусом юридичної особи;
- може засновувати засоби масової інформації;
- розповсюджує інформації і пропагує свої ідеї та цілі.

III. Члени Федерації

3.1. Членство у Федерації є добровільним індивідуальним і може бути колективним та почесним.

3.2. Індивідуальними членами Федерації можуть бути громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які визнають Статут Федерації, своєчасно сплачують у встановленому порядку вступні та членські внески і сприяють діяльності Федерації.

3.3. Колективними членами Федерації можуть бути колективи підприємств, установ та організацій, спортивних товариств, клубів та федерацій, які визнають Статут Федерації, своєчасно сплачують у встановленому порядку вступні та членські внески і сприяють діяльності Федерації. Колективні члени реалізують свої права та обов’язки через своїх представників.

3.4. Почесними членами Федерації можуть бути особи, які зробили особливий внесок у розвиток та діяльність Федерації. Порядок набуття звання почесного члена, а також його статус визначається відповідним положенням, що затверджується Виконкомом Федерації.

3.5. Індивідуальні та колективні члени вступають до Федерації: на підставі письмової заяви – індивідуальні члени та згідно рішення зборів колективу підприємства, установи, організації – колективні члени.

3.6. Рішення про прийняття до ФПУ приймається:
- керівним органом місцевого осередку Федерації;
- Виконкомом Федерації щодо колективного та почесного члена ФПУ.

3.7. Припинення повноважень індивідуального члена Федерації здійснюється:
- керівним органом місцевого осередку за письмовою заявою індивідуального члена Федерації у разі добровільного виходу із членів Федерації;
- керівним органом місцевого осередку у разі невиконання або порушення статутних вимог ФПУ.

3.8. Припинення у ФПУ повноважень колективного та почесного члена ФПУ здійснюється Виконкомом Федерації у разі:
- надання до Виконкому ФПУ рішення зборів колективу про добровільний вихід з Федерації;
- невиконання або порушення статутних або регламентних вимог ФПУ.

3.9. Члени ФПУ мають право:
- обирати та бути обраними до статутних органів ФПУ;
- делегувати Федерації свої права;
- виносити на розгляд Конференції, Виконкому та інших статутних органів ФПУ пропозиції, клопотання, запити, пов’язані з її діяльністю;
- використовувати символіку Федерації;
- отримати від статутних органів ФПУ інформацію про її діяльність;
- добровільно припинити своє членство у ФПУ.

3.10. Члени Федерації зобов’язані:
- дотримуватися вимог Статутів та Правил ФПУ, IFPA;
- виконувати рішення Конференції, Виконавчого комітету ФПУ;
- брати участь у заходах, які проводить ФПУ;
- матеріально підтримувати діяльність ФПУ шляхом внесення добровільних пожертвувань, своєчасної сплатою членських внесків.

3.11. За порушення Статуту, нанесення моральних чи матеріальних збитків, до членів Федерації можуть бути застосовані такі дисциплінарні заходи:
- попередження;
- відсторонення від участі у змаганнях та інших спортивних заходах;
- дискваліфікація;
- припинення членства у ФПУ.

ІV. Структура и руководящие органы Федерации панкратиона Украины

4.1. Основою Федерації є її місцеві осередки, які створюються за територіальними ознаками, по місцю проживання, навчання чи роботи при умові не менше трьох чоловік.

4.2. Місцеві осередки у своїй діяльності керуються цим Статутом та своїми Статутами або Положеннями, які приймаються їх керівними органами, та затверджуються Виконкомом Федерації.
Місцеві осередки, які не є юридичними особами легалізують своє заснування шляхом повідомлення реєструючого органу відповідно до чинного законодавства.
Місцеві осередки з правами юридичної особи повинні зареєструватися в установленому Законом порядку.

4.3. Найвищим керівним органом Федерації є Конференція.

4.4. Конференція скликається один раз у чотири роки. Дата і місце проведення Конференції визначається Виконкомом Федерації.
Виконком Федерації встановлює квоту представників від місцевих осередків на конференцію ФПУ, визначає дату проведення та формує проект порядку денного Конференції.

4.5. Скликання позачергової Конференції проводиться за рішенням Виконкому або Президента Федерації, або на вимогу одної третини членів Федерації.

4.6. Конференція вважається повноважною при наявності не менше двох третин обраних делегатів. Рішення Конференції приймаються простою більшістю голосів від присутніх делегатів Конференції, якщо інше не встановлено законом або цим Статутом.
Рішення про внесення змін до Статуту та про припинення діяльності Федерації приймаються двома третинами голосів від загальної чисельності обраних делегатів Конференції. Прийняття рішень з питань, які не включені до порядку денного, не допускається.

4.7. Конференція ФПУ:
- визначає основні напрямки діяльності Федерації;
- затверджує Статут та вносить зміни та доповнення до нього;
- один раз на чотири роки обирає Президента, Ревізійну комісію, за поданням Президента – Першого віце-президента, Віце-президентів, членів Виконкому.
- заслуховує та затверджує звіти Президента, Виконкому, Ревізійної комісії, робочих органів Федерації;
- реалізує право власності на кошти та майно Федерації та покладає окремі функції господарського управління майном на Виконком Федерації.
- приймає рішення про припинення діяльності.
Окрім вказаного вище, Конференція має право приймати будь-які рішення з питань діяльності Федерації.

4.8. Виконком Федерації є вищим керівним органом в період між Конференціями Федерації. До складу Виконкому входять: Президент, Перший віце-президент, Віце-президенти, генеральний секретар, а також делеговані від осередків ФПУ інші члени Виконкому.

4.9. Виконком збирається на свої засідання щонайменше один раз на три місяці. Засіданням Виконкому керує Президент. Позачергові засідання Виконкому ФПУ скликаються за ініціативою Президента, або на вимогу не менше третини членів Виконкому. Виконком має право приймати рішення, якщо на його засіданні присутні не менше половини його членів. Рішення приймаються простою більшістю голосів.

4.10. До компетенції Виконкому ФПУ належить:
- організація виконання визначених Конференцією напрямків роботи Федерації;
- оперативне управління діяльністю Федерації;
- визначення структури управління;
- прийом до ФПУ колективних членів Федерації;
- рішення про створення нових осередків Федерації, їх реєстрації, та затвердження статутів або положень про їхню діяльність;
- затвердження фінансового звіту за минулий рік та бюджету на наступний рік;
- створення комісій, затвердження Положення про них та їх чисельного і персонального складу;
- прийняття рішень про вступ до інших громадських організацій та спілок спортивного спрямування;
- прийняття рішення щодо проведення позачергової Конференції в разі необхідності вирішення невідкладних питань, визначення місця, дати та проекту порядку денного позачергової Конференції;
- присвоєння звання Почесного члена Федерації.
Виконком має право розглядати будь-які питання діяльності Федерації, крім тих, що відносяться виключно компетенції Конференції.
Протокол засідання Виконкому підписують Президент та генеральний секретар.

4.11. Президент Федерації:
- обирається Конференцією із складу обраних делегатів прямим голосуванням терміном на чотири роки і володіє вищими виконавчо-розпорядчими повноваженнями.
- організує діяльність Федерації у відповідності до чинного законодавства України, цього Статуту;
- затверджує функціональні обов’язки Першого віце-президента, Віце-президентів та штатних працівників Федерації;
- підписує всю офіційну документацію;
- стежить за відповідністю діяльності ФПУ до цього Статуту;
- керує здійсненням програм ФПУ;
- несе відповідальність за фінансову діяльність, розподіл і використання матеріальних і фінансових фондів на підставі рішень Конференції, Виконкому ФПУ;
- діє без доручення від імені Федерації, представляє і захищає її інтереси у відносинах з усіма установами, організаціями і громадянами, в тому числі закордонними;
- укладає угоди, видає доручення від імені Федерації на виконання будь-яких дій у межах своїх повноважень, відкриває в установах банків рахунки;
- має право підпису фінансових документів, як перша особа ФПУ;
- у разі необхідності скликає позачергову Конференцію ФПУ.

4.12. Перший Віце-президент виконує функції Президента в разі його відсутності.

4.13. Віце-президенти діють згідно напрямків, затверджених Президентом.

4.14. Виконкомом Федерації може бути створений штатний апарат (секретаріат), який очолює Генеральний секретар, у своїй діяльності він керується Положенням, затвердженим Виконкомом Федерації.

4.15. Контроль за фінансовою діяльністю Федерації здійснює ревізійна комісія, яка обирається Конференцією терміном на чотири роки. Ревізійна комісія здійснює ревізію не менше як один раз на рік за дорученням Конференції, Виконкому або за власною ініціативою. Ревізійна комісія подає висновок за річними звітами та балансами. Результати перевірок ревізійна комісія надає Конференції. Члени ревізійної комісії не можуть бути членами Виконкому.

V. Кошти та майно Федерації

5.1. Джерелами надходження фінансових коштів, в тому числі валютних, є:
- членські внески;
- фінансова допомога у вигляді коштів та майна;
- добровільні пожертвування від членів ФПУ, підприємств, організацій, установ, громадських об’єднань, окремих громадян, юридичних та фізичних осіб;
- надходження від діяльності госпрозрахункових установ, організацій та підприємств, створених Федерацією, із статусом юридичної особи.

5.2. Федерація може мати у своїй власності спортивні споруди, будинки, житловий фонд, обладнання, автотранспорт, грошові кошти, цінні папери, майно, необхідне для виконання її статутної діяльності.

5.3. ФПУ і усі створені нею установи та організації ведуть бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструються в органах державної податкової інспекції та вносять до бюджету платежі, як то передбачено чинним законодавством.

5.4. Кошти ФПУ знаходяться у її повному розпорядженні та використовуються на її статутну діяльність та утримання штатного апарату. ФПУ самостійно встановлює розмір та форму використання коштів, надання допомоги суб’єктам панкратіону, тренерам, спортсменам та іншим працівникам.

VІ. Припинення діяльності Федерації

6.1. Федерація припиняє свою діяльність шляхом реорганізації чи ліквідації.

6.2. Реорганізація Федерації здійснюється на підставі рішення Конференції. Ліквідація Федерації здійснюється на основі рішення Конференції чи рішення суду.

6.3. Практичну роботу з ліквідації Федерації веде ліквідаційна комісія, яка створюється Конференцією, або судом, що прийняв рішення про ліквідацію Федерації.

6.4. З моменту прийняття рішення про призначення ліквідаційної комісії до неї переходять усі повноваження управління Федерацією.
Порядок і термін проведення ліквідації визначаються Конференцією.

6.5. Після розрахунків в установленому порядку з кредиторами та іншими юридичними та фізичними особами, з якими Федерація перебувала в договірних стосунках, залишок майна, коштів не можуть перерозподілятися між учасниками Федерації і використовуватися для виконання статутних завдань, або на благодійні цілі, а у випадках, передбачених законодавчими, за рішенням суду спрямовуються в доход держави.

VІІ. Внесение изменений и дополнений к Уставу ФПУ

7.1. Внесення змін та доповнень до даного Статуту проводяться виключно за рішенням Конференції ФПУ.

7.2. Про будь-які зміни в Статуті ФПУ керівництво Федерації повідомляє Міністерство юстиції України у 5-денний термін.